Dowiedz się więcej

Compensa od wielu lat ubezpiecza zwierzęta domowe w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych. Ochroną obejmujemy zwierzęta domowe przebywające w charakterze towarzysza wraz z człowiekiem w mieszkaniu czy domu mieszkalnym, jak i na terenie posesji, na której znajduje się dom mieszkalny. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową takie jak np. śmierć zwierzęcia wskutek pożaru czy jego kradzież z ubezpieczonego lokalu.

Ponadto od dnia 27 kwietnia 2017r., w nowym ubezpieczeniu Compensa Mój Dom, umożliwiamy rozszerzenie zakresu polisy o Ubezpieczenie weterynaryjne Mój Compan. Jest to dodatkowa klauzula, która może być dokupiona do umowy obejmującej ochroną mieszkanie lub dom mieszkalny.

W ramach zawartego ubezpieczenia, Compensa zwraca poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku psa lub kota. Zakres umowy obejmuje koszty leczenia weterynaryjnego psa lub kota, poniesione na ratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia, a w przypadku, gdy lekarz weterynarii stwierdzi, że leczenie nie gwarantuje jego wyleczenia bądź konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia po nieszczęśliwym wypadku, także koszty uśpienia zwierzęcia, kremacji i pochówku. Ponadto ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w przypadku, gdy zaistnieje konieczność uśpienia naszego pupila w następstwie choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie nie pokrywa m.in. kosztów leczenia zwierząt przez osoby nie posiadające czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, leczenia wad wrodzonych, zachorowań będących skutkiem niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, kosztów poniesionych na leczenie zwierząt hodowlanych bądź wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych, naukowych lub do pracy w wojsku, policji itp.

Z zakresu ochrony wyłączone są również m.in. następstwa niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz pielęgnacji, wymaganych przepisami Ustawy o ochronie zwierząt, zaniedbań żywieniowych oraz braku stałego dostępu do wody, pozostawienia zwierzęcia bez opieki przez okres dłuższy niż 24 godziny bądź porzucenia zwierzęcia czy przewożenia go niezgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt.

Roczny koszt ubezpieczenia to 440 zł; w przypadku zawarcia ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego na trzyletni okres ubezpieczenia, w trzecim roku Compensa stosuje zniżkę składki w wysokości 50%.

Stosowane w Compensie zniżki promocyjne pozwolą dodatkowo obniżyć składkę za ubezpieczenie. Poziom zniżek jest różny i może wynosić nawet 40%

Suma ubezpieczenia dla każdego zwierzęcia wskazanego w Umowie
wynosi 8.000 zł.

W ramach ww. sumy ubezpieczenia określa się następujące limity
odpowiedzialności:
1) dla kosztów leczenia weterynaryjnego – limit odpowiedzialności
wynosi 5.000 zł;
2) dla kosztów uśpienia z konieczności oraz kremacji i pochówku – limit
odpowiedzialności wynosi 600 zł;
3) dla jednorazowego świadczenia na zakup nowego zwierzęcia
po śmierci psa lub kota objętego ubezpieczeniem weterynaryjnym – limit
odpowiedzialności wynosi 3.000 zł.

Wiek przystąpienia:

GATUNEK ZWIERZĄT WAGA ZWIERZĄT
(DOROSŁYCH I ZDROWYCH)
WIEK ZWIERZĄT W
DNIU ZAWARCIA UMOWY
Psy ras małych i średnich oraz mieszanki tych ras do 20 kg  6 m-cy – 8 lat
Psy ras dużych i olbrzymich oraz mieszanki tych ras  powyżej 20 kg  6 m-cy – 6 lat
Koty wszystkich ras oraz mieszanki ras  X  6 m-cy – 10 lat

W przypadku kontynuacji umowy, wiek zwierzęcia nie może
przekroczyć 12 lat.

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie koszty poniesione na terenie RP.

Odpowiedzialność COMPENSY w zakresie ubezpieczenia wynikającego z niniejszej klauzuli powstaje po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia się ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych ryzyk objętych Umową na podstawie OWU (karencja).

Polecamy również klauzule dodatkową: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Życiu Prywatnym, gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest w odpowiedzialność cywilna deliktowa(z tytułu czynów niedozwolonych) Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w tym: posiadaniem zwierząt domowych.

Ogólne warunki ubezpieczenia: http://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/OWU_Moj_Dom_2017.pdf

W celu zakupu polisy, bądź uzyskania więcej informacji nowym produkcie Compensa Mój Dom II prosimy o kontakt z doradcą:

Formularz zapytania ofertowego:
http://www.ubezpieczeniemojcompan.pl/zapytanie-ofertowe-formularz/

Kamil Dziadosz
tel.: 510 666 881
mail: kamil.dziadosz@compensa-dystrybucja.pl

Compensa Dystrybucja
ul. Kordylewskiego 1, 31-542 Kraków